اعطای نمایندگی گروه صنعتی اروم ماشین صنعت پیمان گستر
ارومیه، شهرک صنعتی کریم آباد

پروژه استخراج، فرآوری و دانه بندی باریت بخش سوم

پروژه استخراج، فرآوری و دانه بندی باریت بخش سوم

استخراج باریت مشخصات رآكتور تهيه كربنات باريم ظرف واكنش را مخزن همزن داري به حجم ٢ متر مكعب در نظر مي­گيريم. با توجه به اينكه واكنش در دماي محيط انجام مي­گيرد، مخزن را مي­توان از جنس پلاسـتيك انتخـاب نمـود. پـس از اتمـام واكـنش لازمـست كربنات باريم رسوب شده جداسازي شده و شسته شود. لذا از سيستمي مشابه سيستم ذكـر شـده در قـسمت قبل استفاده مي­شود.

 

فيلتراسيون كربنات باريم

ساده­ترين فيلتري كه مي­توان در اين واحد مورد استفاده قرار داد، صافي در خلا ناپيوسـته مـي­باشـد. يـك صافي در خلا ناپيوسته، كمي بزرگتر از يك قيف بوخنر بزرگ است. قطر آن ٣-١٠ فوت است و يـك لايـه از جامد به ضخامت ٣٠-١٠٠ ميليمتر تشكيل مي­دهد. با توجه به ظرفيت تعيين شده و نتايج آزمايـشات مقـدار كربنات باريم توليد شده ٣٧٥ كيلوگرم خواهد بود. اين مقدار در فيلتـري بـه قطـر ١٠ فـوت و در طـي چنـد مرحله فيلتر مي­شود.

 

استخراج، فرآوری و دانه بندی باریت
استخراج، فرآوری و دانه بندی باریت

 

خشك كردن كربنات باريم

در مواردي كه ميزان توليد جامد خشك شده كم مي­باشد از خشك كـن­هـاي ناپيوسـته استفاده مي­شود. بنابراين نوع خشك كن ناپيوسته، سيني دار انتخاب مي­شود. اگر از سيني­هائي با ابعاد ١٠٠×٧٥٠×٧٥٠ ميليمتر استفاده شود، ظرفيت هر سيني ١٠٠ كيلـوگرم كربنـات 3 باريم خواهد بود ( دانسيته كربنات باريم مرطوب cm/gr 2 در نظر گرفته شده است). بنابراين محصول يك روز (٣٧٥ كيلوگرم) را مي­توان در چهار سيني جاي داد.

عملا ساخت خشك كني با چهار سيني به صرفه نخواهـد بود. لذا از خشك كني با ٨ سيني كه قادر با شد محصول دو روز را خشك نمايد، استفاده مي­شود. سـيني­هـا در دو رديف چهار تائي به فاصله افقي ٥٠ سانتيمتري و فاصله عمودي ٢٥ سانتيمتري چيـده مـي شـوند.اگـر فاصله واگن ها از كف خشك كن ٣٠ سانتيمتر و از سقف خشك كن ٥٠ سانتيمتر و از ديوارهاي جـانبي ٣٠ سانتيمتر در نظر گرفته شود، ابعاد خشك كن ٢٢٠×٢٦٠×٢٦٠ سانتيمتر خواهد بود.

توضيح: در طراحي واحد كريستاليزاسيون سولفيد سديم در نظر گرفته نشده است و فـرض شـده اسـت كـه سولفيد سديم توليد شده بصورت محلول به بازار مصرف عرضه گردد. IChEC9 محور علمي :۱۴ صنايع شيميايي معدنی نهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران، دانشگاه علم و صنعت ايران، ۳ الی ۵ آذرماه ۱۳۸۳ ٥٢٢٤ مشخصات رآكتور توليد كلريد باريم در صورت نياز به توليد كلريد باريم،كربنات باريم فيلتر شده با اسيد كلريدريك واكـنش داده مـيشـود.

بـراي اينكار از يك مخزن همزندار استفاده ميكنيم. واكنش كربنات باريم و اسيدكلريدريك از نوع واكنشهاي اسـيد و باز مي­باشد. اين واكنش خود به خودي و گرما زا اسـت و بـسرعت انجـام مـي­پـذيرد. بـا توجـه بـه مقـادير استوكيومتري براي واكنش با ٣٧٥ كيلوگرم كربنا ت باريم، ٦٢٠ كيلوگرم اسيد كلريـدريك %٣٠ مـورد نيـاز مي­باشد. حجم رآكتور ٢ مترمكعب درنظر گرفته مي­شود. جنس رآكتور بايد مقاوم در مقابل خوردگي باشد.

صفر تا صد توضیحات و مشخصات کوره های دوار Rotary kiln

 

مشخصات رآكتور توليد كلريد باريم

 در صورت نياز به توليد كلريد باريم،كربنات باريم فيلتر شده با اسيد كلريدريك واكـنش داده مـي­شـود. بـراي اينكار از يك مخزن همزندار استفاده مي­كنيم. واكنش كربنات باريم و اسيدكلريدريك از نوع واكنشهاي اسـيد و باز مي­باشد. اين واكنش خود به خودي و گرما زا اسـت و بـسرعت انجـام مـي­پـذيرد. بـا توجـه بـه مقـادير استوكيومتري براي واكنش با ٣٧٥ كيلوگرم كربنا ت باريم، ٦٢٠ كيلوگرم اسيد كلريـدريك %٣٠ مـورد نيـاز مي­باشد. حجم رآكتور ٢ مترمكعب درنظر گرفته مي­شود. جنس رآكتور بايد مقاوم در مقابل خوردگي باشد.

 

استخراج، فرآوری و دانه بندی باریت
استخراج، فرآوری و دانه بندی باریت

 

مشخصات كريستالايزر كلريد باريم

يكي از مهمترين پارامترهاي موثر در انتخاب كريستالايزر، منحني حلاليـت مـي­باشـد. در مـورد مـوادي كـه حلاليت آنها حساسيت كمتري به دما دارد از روشـهاي تبخيـري اسـتفاده مـي­شـود.

دركريـستاليزاسيون تبخيري براي كاهش دما مي­توان از خلا استفاده نمود. همچنين براي كاهش مصرف انرژي از سيستم هائي كه با فشردن آب تبخير شده امكان استفاده مجدد از آن را فراهم مي­نمايد، استفاده ميشود. با توجه به ظرفيـت واحد لازمست از سيستم ناپيوسته استفاده شود. در نتيجه براي انجام كريستاليزاسيون مخزني ژاكـت دار بـا انتهـاي قيفـي شـكل و بـه حجـم ٢ مترمكعـب را در نظرمـي­گيـريم . گرمـايش توسـط روغـن داغ انجـام ميگيرد.كريستاليزاسيون در فشار اتمسفر انجام مي­پذيرد. دماي كريستالايزر با استفاده از ترموستات و سيستم پمپاژ كنترل مي­شود.

براي تسريع در عمل كريستاليزاسيون،كريستالهاي توليد شده بايد از كريستالايزر خارج شوند. براي اينكار در انتهاي قيف كريستالايزر شيري تعبيه مي­شود. اين شير توسط اپراتور در فواصـل زمـاني مشخص باز شده و كريستال هاي جمع شده در انتهاي كريستالايزر  بهمراه مقداري از محلـول وارد سـانتريفوژ مي­شود. در سانتريفوژ كريستالها از محلول جدا شده و محلول بـه كريـستالايزر برگردانـده مـي­شـود. بجـاي سانتريفوژ مي­توان از يك الك با مش ريز اسفاده نمود. در اين صورت همزمان عمـل جداسـازي كريـستالها و دانه بندي آنها صورت مي­گيرد.

 

استخراج، فرآوری و دانه بندی باریت
استخراج، فرآوری و دانه بندی باریت

 

پروژه استخراج، فرآوری و دانه بندی باریت بخش اول

 

محصولات باریم سولفات

  • کلرید باریمꓽ از واکنش باریم سولفید با جوهر نمک یک فرایند دو مرحله­ای است.از سولفید هیدروژن تولید شده از این فرایند معمولا برای تولید اسید سولفوریک در همان واحد استفاده می­شود.

کلرید باریم برای حذف سولفات از آب نمک در کارخانجات تولید کننده کلر و سدیم از اب نمک ، تهیه فلزات سدیم ، منیزیم ، تصفیه آب بویلر و تهیه رنگدانه های الی استفاده می­شود.

 

پروژه استخراج، فرآوری و دانه بندی باریت بخش دوم

 

  • BaSO4 ͢   BaS+4 CO
  • BaS  BaCl2+H2S
  • کربنات باریم یا ویتریتꓽ از واکنش سولفید باریم با کربنات سدیم در دمای 60 تا 70 درجه سانتی گراد
  • کربنات باریم در صنایع شیشه سازی ، سرامیک و… کاربرد دارد.
  • BaSO4 ͢ BaS+4 CO
  • BaS+ NaCO3͢ ͢ BaCO3+Na2S
  • سولفیت سدیمꓽ از واکنش گوگرد دی اکسید با محلول کربنات سدیم در ابتدا سدیم بی سولفیت(NaHSO4) تولید می­شود که با واکنش با سدیم هیدروکسیدیا سدیم کربنات اضافی به این ماده تبدیل می­شود.
  • سولفیت سدیم در آب ورودی بویلرها ، شیشه سازی و … کاربرد دارد.
  • SO2+Na2CO3͢ ͢ Na2SO3+ CO2
نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .